Cách gõ chữ a còng , sửa lỗi không gõ được dễ dàng nhanh chóng