How do creative people come up with great ideas? Organizational psychologist Adam Grant studies “originals”: thinkers who dream up new ideas and take …

Từ khóa: kỹ năng tổ chức công việc kết quả (organizational effectiveness), kỹ năng tổ chức công việc kết quả (organizational effectiveness), kỹ năng tổ chức công việc kết quả (organizational effectiveness)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *