[Video] [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Đầu tư công năm 2014 (Phần 1) - Quy định chung 11. Mục đích: Kênh Lương Tuấn Nghĩa (trên YouTube) nhằm hướng dẫn thực hiện pháp luật trực tuyến, trực quan, sinh động.
2. Đặc điểm: Kênh Lương Tuấn Nghĩa cung cấp thông tin về Hệ thống pháp luật Việt Nam – một hệ thống pháp luật rất phong phú, đa dạng, điều chỉnh hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội; bao gồm các ngành luật, chế định pháp luật và các quy định pháp luật; cụ thể đó là Hiến định, Luật định, Pháp định, Nghị định và Quy định.
3. Mô hình: Kênh Lương Tuấn Nghĩa lựa chọn môi trường mạng để hướng dẫn thực hiện pháp luật Việt Nam.
4. Bản quyền tác giả thuộc về Lương Tuấn Nghĩa.

[Video] [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Đầu tư công năm 2014 (Phần 1) – Quy định chung

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *