[Video] Hướng Dẫn Cài Remote Desktop Cho VPS CentOS 7Video mình share lại thôi nha. Các Bước ở Đây:

yum -y update

yum -y groupinstall “GNOME Desktop” “Administration Tools”

ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

init 6

yum -y install epel-release

yum -y update

yum clean all

yum -y install xrdp tigervnc-server

chcon –type=bin_t /usr/sbin/xrdp

chcon –type=bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=3389/tcp

systemctl enable firewalld

systemctl start firewalld

firewall-cmd –reload

systemctl enable xrdp

systemctl start xrdp

netstat -antup | grep xrdp
_____________________
Thank you, it works! 🙂
[Video] Hướng Dẫn Cài Remote Desktop Cho VPS CentOS 7

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

One thought on “[Video] Hướng Dẫn Cài Remote Desktop Cho VPS CentOS 7

 1. Lâm Lâm says:

  yum -y update

  yum -y groupinstall "GNOME Desktop" "Administration Tools"

  ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

  init 6

  yum -y install epel-release

  yum -y update

  yum clean all

  yum -y install xrdp tigervnc-server

  chcon –type=bin_t /usr/sbin/xrdp

  chcon –type=bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman

  firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=3389/tcp

  systemctl enable firewalld

  systemctl start firewalld

  firewall-cmd –reload

  systemctl enable xrdp

  systemctl start xrdp

  netstat -antup | grep xrdp

  _____________________

  Thank you, it works! 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *