tiến hành theo kế hoạch trung hạn của Khoa Phát triển Nông thôn và định hướng của Khoa trong công tác đào tạo: nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo …

Từ khóa: kế hoạch tổ chức giáo dục rèn luyện những kỹ năng sống cho học viên, kế hoạch tổ chức giáo dục rèn luyện những kỹ năng sống cho học viên, kế hoạch tổ chức giáo dục rèn luyện những kỹ năng sống cho học viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *