vì vậy, Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 28 và 34 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều …

Từ khóa: luật giáo dục ĐH, luật giáo dục ĐH, luật giáo dục ĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *