11 thoughts on “[Video] cách chỉnh sửa phần mềm reaper mới nhất

  1. Doan Quyet Thang says:

    Xin hỏi bạn tôi chỉnh xong file voice nhưng khi xuất file thì vào đâu vậy..tôi bấm file consolidate export tracks nó lưu file chưa chỉnh echo là sao vậy bạn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *