Bất tuân dân sự – một thủ đoạn nguy hiểm QĐND – Những năm gần đây, để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, những thế …

Từ khóa: chiến lược diễn biến hòa bình, chiến lược diễn biến hòa bình, chiến lược diễn biến hòa bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *