Cách để Đặt lại mật khẩu Hotmail bị mất mới 2023

Đây là bài viết hướng dẫn bạn đặt lại mật khẩu đã mất của tài khoản Microsoft Outlook. Hiện tại, Microsoft Outlook là nhà cung ứng dịch vụ email chính thức cho bất kỳ địa chỉ email nào có đuôi “@hotmail.com”, vì vậy những bạn sẽ dùng Outlook để đặt lại mật khẩu của tài khoản Hotmail, Live và/hoặc Outlook.


Tải về bản PDF


Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn đặt lại mật khẩu đã mất của tài khoản Microsoft Outlook. Hiện tại, Microsoft Outlook là nhà cung ứng dịch vụ email chính thức cho bất kỳ địa chỉ email nào có đuôi “@hotmail.com”, vì vậy những bạn sẽ dùng Outlook để đặt lại mật khẩu của tài khoản Hotmail, Live và/hoặc Outlook.

Phương pháp 1 của 2:

Trên Dế yêu

 1. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 1


  1
  Mở Outlook bằng phương pháp chạm vào ứng dụng Outlook với hình tượng chữ “O” màu xanh dương trong ô white color.
 2. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 2

  2
  Chạm vào Get Started (Bắt đầu). Bỏ qua bước này nếu bạn đã mở sẵn Outlook.

  • Bạn chỉ nên đặt lại mật khẩu Outlook khi vẫn chưa từng đăng nhập vào Outlook trên Dế yêu thông minh hay Tablet, hoặc nếu tài khoản của bạn mới được đổi mật khẩu.
 3. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 3

  3
  Nhập địa chỉ email vào trường nhập dữ liệu ở giữa trang.
 4. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 4

  4
  Chạm vào Add account (Thêm tài khoản) phía dưới trường địa chỉ email để truy cập trang nhập mật khẩu.

  • Bỏ qua bước này nếu bạn đăng nhập vào Outlook sau khi đặt lại mật khẩu hoặc seting lại ứng dụng Outlook.
 5. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 5

  5
  Chạm vào đường dẫn Forgot my password (Đã quên mật khẩu) ở gần phía dưới màn hình.
 6. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 6

  6
  lưu lại vào ô “I forgot my password” (Tôi đã quên mật khẩu) ở đầu trang.
 7. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 7

  7
  Chạm vào Next (Tiếp tục) ở phía dưới màn hình.
 8. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 8

  8
  Nhập mã xác minh. Chạm vào ô “Enter the characters you see” (Nhập những ký tự mà bạn thấy), rồi nhập những ký tự trong ô chứa mã ở phía trên trường nhập dữ liệu.

  • bạn cũng hoàn toàn có thể chạm vào New (Mới) bên cạnh ô chứa mã để xem mã mới.
  • Lưu ý, những chữ cái và chữ số trong ô chứa mã có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 9. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 9

  9
  Chọn Next.
 10. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 10

  10
  Chạm vào lựa chọn khôi phục tài khoản. bạn cũng hoàn toàn có thể chọn Email hoặc Text (Tin nhắn) tại đây.

  • Nếu vẫn chưa đăng ký số Dế yêu khôi phục tài khoản, bạn chỉ thấy lựa chọn Email tại đây.
  • Nếu bạn vẫn chưa đăng ký tài khoản hoặc số Dế yêu khôi phục, hãy chọn I don’t have any of these (Tôi không tồn tại những thông tin này), chọn Next, rồi nhập địa chỉ email khôi phục và tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình. Đây là thao tác giúp bạn khôi phục tài khoản.
 11. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 11

  11
  Nhập địa chỉ email hoặc số Dế yêu. Hãy chạm vào trường nhập dữ liệu phía dưới lựa chọn khôi phục đã chọn và nhập địa chỉ email của bạn (nếu bạn chọn Email) hoặc 4 chữ số cuối trong số Dế yêu của bạn (nếu bạn chọn Text) để xác minh danh tính của tôi.
 12. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 12

  12
  Chạm vào Send code (Gửi mã) phía dưới góc phải trang. Đây là thao tác gửi mã khôi phục đến địa chỉ email hoặc số Dế yêu của bạn.
 13. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 13

  13
  Nhận mã khôi phục theo cách sau:

  • Email – Mở tài khoản email khôi phục, chọn email từ “Microsoft account team” (Nhóm quản lý tài khoản Microsoft) và xem mã bên cạnh title “Security code” (Mã bảo mật).
  • Text – Mở ứng dụng tin nhắn của Dế yêu, chạm vào tin nhắn được gửi từ Microsoft (thường là số Dế yêu 6 chữ số) và xem mã trong tin nhắn.
 14. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 14

  14
  Nhập mã khôi phục. Chạm vào trường “Enter the code” (Nhập mã), rồi nhập mã nhận được từ địa chỉ email hoặc số Dế yêu và chọn Next (Tiếp tục). Nếu nhập đúng mã, những bạn sẽ được mang lại trang đặt lại mật khẩu.
 15. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 15

  15
  Nhập mật khẩu mới. Hãy gõ khẩu mới vào trường “New password” (Mật khẩu mới) và “Reenter password” (Nhập lại mật khẩu), rồi chọn Next.
 16. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 16

  16
  Chọn Next (Tiếp tục) khi được hỏi. Đây là thao tác đưa bạn trở về trang đăng nhập để bạn cũng hoàn toàn có thể đăng nhập vào tài khoản bằng mật khẩu mới.

  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:

Trên máy tính

 1. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 17

  1
  Mở trang đặt lại mật khẩu bằng phương pháp truy cập https://account.live.com/resetpassword.aspx từ trình duyệt web.
 2. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 18

  2
  lưu lại vào ô “I forgot my password” (Tôi đã quên mật khẩu) ở đầu trang.
 3. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 19

  3
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở cuối trang.
 4. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 20

  4
  Nhập địa chỉ email. Hãy gõ địa chỉ Hotmail, Live, hoặc Outlook mà bạn muốn đặt lại mật khẩu tại bước này.

  • Bạn cũng hoàn toàn có thể nhập số Dế yêu hoặc tên đăng nhập Skype nếu thông tin này có liên quan đến tài khoản của bạn.
 5. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 21

  5
  Nhập mã xác minh. những bạn sẽ nhập mã trong ô phía dưới trường địa chỉ email vào trường “Enter the characters you see” (Nhập những ký tự mà bạn thấy) ở gần cuối trang.

  • bạn cũng hoàn toàn có thể nhấp vào New (Mới) bên cạnh ô chứa mã để xem mã mới.
  • Lưu ý, chữ cái và chữ số trong ô chứa mã có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 6. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 22

  6
  Nhấp Next.
 7. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 23

  7
  Chọn lựa chọn đặt lại tài khoản bằng phương pháp nhấp vào Text (Tin nhắn) hoặc Email trên trang này.

  • Nếu vẫn chưa đăng ký số Dế yêu khôi phục tài khoản, bạn chỉ thấy lựa chọn Email tại đây.
  • Nếu bạn vẫn chưa đăng ký địa chỉ email hoặc số Dế yêu khôi phục tài khoản, hãy chọn I don’t have any of these (Tôi không tồn tại những thông tin này) và nhấp Next, rồi nhập địa chỉ email khôi phục và tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình. Đây là thao tác giúp bạn khôi phục tài khoản.
 8. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 24

  8
  Nhập địa chỉ email hoặc số Dế yêu. Hãy nhập địa chỉ email của bạn vào trường phía dưới lựa chọn Email, hoặc nhập 4 chữ số cuối trong số Dế yêu của bạn vào trường phía dưới lựa chọn Text.
 9. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 25

  9
  Nhấp vào nút Send code (Gửi mã) màu xanh dương ở cuối trang. Đây là thao tác gửi mã khôi phục đến địa chỉ email hoặc số Dế yêu của bạn.
 10. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 26

  10
  Nhận mã khôi phục theo cách sau:

  • Email – Mở địa chỉ email khôi phục, chọn email từ “Microsoft account team” (Nhóm quản lý tài khoản Microsoft) và xem mã bên cạnh title “Security code” (Mã bảo mật).
  • Text – Mở ứng dụng tin nhắn của Dế yêu, chạm vào tin nhắn được gửi từ Microsoft (thường là số Dế yêu 6 chữ số) và xem mã trong tin nhắn.
 11. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 27

  11
  Nhập mã khôi phục. Hãy nhập mã vào trường ở giữa trang, rồi nhấp Next. Khi nhập đúng mã vừa nhận được, những bạn sẽ được mang lại trang đặt lại mật khẩu.
 12. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 28

  12
  Nhập mật khẩu mới. những bạn sẽ gõ mật khẩu mới vào trường “New password” (Mật khẩu mới) và “Reenter password” (Nhập lại mật khẩu), rồi chọn Next.
 13. Tiêu đề ảnh Reset a Lost Hotmail Password Step 29

  13
  Nhấp Next khi được hỏi. Đây là thao tác đưa bạn trở về trang đăng nhập để bạn cũng hoàn toàn có thể đăng nhập vào tài khoản bằng mật khẩu mới.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • không tồn tại địa chỉ email hoặc số Dế yêu hỗ trợ để liên lạc khi bạn gặp vấn đề liên quan đến tài khoản, chẳng hạn như quên mật khẩu, nhưng hướng dẫn đặt lại mật khẩu trong bài viết này đủ để hỗ trợ cho bạn.

Cảnh báo

 • Nếu bạn không truy cập tài khoản Hotmail trong nhiều năm, có lẽ tài khoản đã bị vô hiệu hóa bởi Microsoft.
Có thể bạn quan tâm  Cách để Lấy chiêu Cut HM trong Pokémon FireRed và LeafGreen mới 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã giảm giá
SHOPEE 100K