Cách cài đặt mật khẩu cho máy tính Windows, Mac đơn giản